Разходка около село Безден

Село Безден се намира в Западна България в община Костинброд - Софийска област. Близостта му до столицата го правят предпочитано място за закупуване на парцел или вила от софиянци. Намира се на около 31 км от София и на 9 км от гр. Сливница Край селото извира река Блато. Околностите на Безден имат характерен карстров релеф и няколко се намират няколко карстови извора. Техните води се събират в езеро или язовир Бистрица, край който има беседки и място за отдих. Язовирчето е зарибено с толстолоп, шаран и други видове риба. На брега има малко ресторантче и места за спортен риболов. Ако не успеете да си уловите сами риба - може да си купите! В селото са се обособили две дилни зони с парцели от по 1 дка и така, заедно с виладжиите тук населението, особено през лятото се удвоява. Някои си живеят целогодишно тук и си пътуват до работните места всеки ден. Тези красиви места с карстови извори са част от Натура 2000 - по-точно част от карстовия комплекс "Драгоманско блато" - влажна зона с международно значение! Комплексът е разположен в административните граници на област София и попада в границите на три общини: община Драгоман, Сливница и Костинброд. Включва едни от последните опазени в България карстови блата, като е единствен за България и рядък за Балканския полуостров. Карстовият комплекс се простира 20 км южно от планината Чепън, която е част от Западна Стара планина. Най-високата точка на комплекса е връх риболов край язовир Бистрица„Петров кръст”, с 1206 м н.в. Това е най-голямата по площ влажна зона с международно значение за страната. Влажната зона попада изцяло в границите на защитена зона (Натура 2000 място) “Драгоман”, с код BG0000322, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и частично в защитена зона “Раяновци”, с код BG0002001, за опазване на дивите птици. Влажната зона е местообитание на редица редки и защитени растителни и животински видове. В комплекса са описани 256 вида птици, представляващи 61% от орнитофауната на страната, 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида бозайници и 180 вида висши растения, като повечето от тях са ендемични видове за страната и Балканския полуостров. Комплексът е важно местообитание и за редица видове пеперуди и водни кончета, с европейско и световно значение.

Разходихме се привечер край селцето за да направя снимки, а някои си опитаха късмета с риболова.

Ето и моите кадри от околностите на село Безден.

язовир Бистрица край село Безден карстови извори край село Безден карстови извори край с. Безден  
  край Безден 

карстовите извори около село Безден

 
 край язовир Бистрица с. Безден  край язовир Бистрица с. Безден язовир Бистрица край село Безден  
 язовир Бистрица край село Безден язовир Бистрица село Безден  Природните съкровища на Безден  
       

източник: http://balkani.org/